Bán tài khoản Codecademy

Giới thiệu về tài khoản codecademy Codecademy là một trang web đào tạo trực tuyến, chuyên về các khóa học lập trình như: Javascript, PHP, Python, Ruby, HTML & CSS. Git, Command line, framework Rails, AngularJS… Học cách sử dụng API của các trang YouTube, Github, SoundCloud, … Các bài học của trang có mức độ […]